Upphandlingschef Anders Vedin

Förstaplats för Klippans upphandling

Klippan är riktigt bra på upphandling! 

Upphandlingschef Anders Vedin
Upphandlingschef Anders Vedin

Under april släpptes Sveriges kommuners och regioners mätning Öppna jämförelser av före­tags­klimatet. För första gången mättes i år även företagarnas nöjdhet med den kommunala upphandlingen och Klippans kommuns upphandling får en fin förstaplacering.
– Jag är väldigt stolt över de fina betyg företagen ger upphandlingsenheten i de upphandlingar vi genomfört för Klippans kommun, säger upphandlingschef Anders Vedin.

Resultatet för upphandling visar att företagen betygsätter tillgängligheten och bemötandet särskilt högt.

Öppna jämförelser av företagsklimatet är en mätning av kommunernas service när det kommer till myndighetsutövning, främst mot företagare. Resultatet presenteras genom att ett Nöjd Kund Index (NKI) tas fram baserat på svaren.
– Att Klippans kommuns upphandling är bäst i hela mätningen är fantastiskt, säger kommundirektör Tomas Rikse. Det är också mycket positivt att vi över lag får bra betyg inom områdena bemötande, tillgänglighet och effektivitet.

Även bygglov får ett gott omdöme av företagarna och får ett NKI-värde på 77, vilket är en bra bit över medelsnittet för samtliga deltagande kommuner
– Jag är mycket nöjd med resultatet för kommunens egna områden som bygglov och upphandling och att vårt NKI-värde står sig väl, säger näringslivschef Anders Lindberg. Detta trots att vi har haft ett högt tryck i de verksam-heterna och att covid-19 har påverkat på olika sätt. Vi har en medvetenhet i kommunen med ett fokus på att hela tiden förbättra oss och förenkla för företagarna. På grund av vår nya vardag har vi fått en skjuts i vårt digitaliseringsarbete och det kommer synas alltmer under 2021.
– Det är jättekul att vi får ett så bra resultat i den nya mätningen av upphandling, nu gäller det att vi tar vårt ansvar och fortsätter att arbeta för att hålla kvar den platsen.


Fakta: Om undersökningen
Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. I enkäterna ger också företagarna en helhetsbedömning av sitt ärendes hantering. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måtten ”nöjd-kund-index” (NKI) och ”nöjd-upphandlings-index” (NUI).
189 kommuner och 13 gemensamma för-valt-ningar/förbund deltog i undersökningen 2020. Antalet svar i undersökningen uppgår till 29 431.
Källa: skr.se