Val 2022 – Vem väljer du?

Centerpartiet

Vilken är er viktigaste fråga lokalt?

En stabil ekonomi ur ett långtidsperspektiv – Hållbara, ansvarsfulla och medvetna beslut i syfte att nå en stabil ekonomi ur ett långtidsperspektiv för att säkra hög kvalitet inom kommunen. [service till kommuninvånarna]

Vad är ni mest stolta över att ha gjort under mandatperioden? 

Centerpartiet i Klippans kommun är särskilt stolta över vårt arbete inom Socialnämnden där vi under mandatperioden bl. a. har:

  • Säkerställt att det finns journummer och att rutiner för jour­hantering har upprättats.
  • Drivit fem Lex Sarah-anmälningar som genererat externa revisioner och förbättrade interna rutiner.
  • Agerat för bättre hjälp för brukare i personliga ärende, vilket inneburit att vi reserverat oss vid 18 ärenden där beslutet gått i annan riktning.
  • I samverkan tagit fram förslag om ett ”Hemtjänstlyft” som ska generera en bättre kvalitet för brukarna.
  • Arbetat för tydliga och fullständiga underlag inför beslut.
  • Säkerställt en bättre uppföljning/rapportering av socialförvaltningens uppdrag.
  • Aktivt arbetat för ett förbättrat ekonomi- och budgetarbete genom ifrågasättande och kontinuerliga dialoger med tjänste­personer.

Kristdemokraterna

Vilken är er viktigaste fråga lokalt?

Att vi ska prata med varandra istället för om varandra. Se dig och dina behov och hjälpa dig med det du behöver. Så utvecklar vi de mjuka värdegrunderna i vår kommun.

Vad är ni mest stolta över att ha gjort under mandatperioden? 

Att vi stått enade och respekterat varandra under pandemin. Vi har även lyckats få igenom en av de få motioner som blivit antagna denna valperiod.

Liberalerna

Vilken är er viktigaste fråga lokalt?

För Liberalerna är det viktigt att demokratin säkras genom ökad öppenhet i all kommunal verksamhet. Under mandatperioden har insyn, öppenhet och tillgänglighet försvårats på olika sätt. Pandemin kan ha påverkat detta då möten ställdes in, blev digitala och insynen för de mindre partierna minskade. I en demokrati ska allas åsikter få framföras vilket leder till diskussioner som i sin tur ger ett bredare underlag inför beslutsfattande. Efter pandemin måste vi nu skapa nya rutiner.

Varje medborgare ska kunna följa och värdera vad som levereras för skattepengarna. Det förutsätter att medborgarna har tillgång till innehållet i beslutsgångar, protokoll och handlingar (undan-taget det som faller inom sekretesslag). Det är också viktigt att hemsidan informerar om resultatet av kvalitetskontroller och utvärderingar samt att medborgarna snabbt kan få kontakt med ansvariga tjänstemän eller politiker.

Vad är ni mest stolta över att ha gjort under mandatperioden? 

Under mandatperioden har vi varit ett parti i oppositionsställning. Vi har försökt påverka beslutsprocesser och belysa specifika frågor genom motioner, interpellationer och skrivelser. Tyvärr har det
varit svårt att påverka den styrande majoriteten.

Under perioden har vi kraftfullt rustat vårt parti och skaffat ingående kunskaper om Klippans kommuns svagheter och styrkor
bl a via den kommunala revisionen. Vi har fått kunskap om att det finns behov av utveckling och förbättring inom flera områden. Vi oroar oss bland annat för brister inom kommunens IT säkerhet. 

Med den erfarenhet och kunskap som vi har skaffat är vi beredda att ta ett politiskt ansvar kommande mandatperiod.

Socialdemokraterna

Vilken är er viktigaste fråga lokalt?

Trygghet i skolan. Alla ska känna sig trygga i skolan, arbete mot mobbing är av största vikt. En viktig del i arbetet är skolornas värde­grunds­arbete. En satsning på elevhälsan är viktigt för att mot­verka den ökande psykiska ohälsan bland barn och ungdomar.

I Budget 2023 inför vi Aktivitet förebygger (idrott på skoltid med föreningar). Vi tror att fysisk aktivitet har stor betydelse för skol­resultat och trygghet i skolan.

Vad är ni mest stolta över att ha gjort under mandatperioden? 

Mycket positivt har hänt under perioden, Kungsfiskareskolan och Förskolan Himlabacken är färdigställda, utbyggnaden av Åbyhem är påbörjad och spadtaget för en ny förskola i Ljungbyhed tas nu. Ungdomar i gymnasieålder kan åka gratis kollektivtrafik i hela Skåne.

Sverigedemokraterna

Vilken är er viktigaste fråga lokalt?

Vi vill öka tryggheten i vår kommun. På våra gator, i våra skolor eller vid eventuell omsorg. Alla ska känna sig trygga i hela vår kommun. Därför vill vi ha ansvarskontrakt i skolan, gratis trygg­hets­larm till våra äldre, språkkrav inom äldreomsorgen och skolan, trygghetsbelysning, kameror och ordningsvakter vid otrygga platser. Trygghet är en rättighet som gäller alla, ung som gammal, kvinna som man.

Vad är ni mest stolta över att ha gjort under mandatperioden? 

Vi är stolta men inte nöjda med vårt arbete att bedriva oppositionspolitik. Vi har påverkat på många sätt men bara för att nämna något, att alla som ska jobba inom socialförvaltningen måste lämna in registerutdrag från polisen samt att det ställs krav på språk- och skrivkunskaper i svenska vid upphandlingar och anställningar.