Läget i kommunen med anledning av COVID-19

Foto: CDC / Alissa Eckert, MSMI; Dan Higgins, MAMS

Jag har, i egenskap av informatör på Närings­livs­avdelningen i Klippans kommun, träffat näringslivschef Anders Lindberg och kommundirektör Tomas Rikse för att prata om den situation som Klippans kommun be­finner sig i med tanke på Covid-19. Det blev ett samtal om vad som är gjort, var kommunen står nu och hur man tänker framåt.

Tomas börjar med att berätta att man, precis som alla andra, gick i stabsläge i mitten av mars och vidare jobbat strukturerat med den här krisen varje dag sen dess. När pandemin var ett faktum vidtogs flera åtgärder inom kommunen i ett tidigt skede. Man har stängt verksamheter som tidigare varit ”öppna”. Till exempel har många verksamheter inom Kultur och Fritid samt Socialförvaltningen fått stänga. Även föreningslivet har fått sätta många av sina aktiviteter på paus. Gymnasieskolan har haft distansutbildning hela våren. Det sistnämnda har varit en utmaning, men bedöms ha gått bra. Kommunen har även erbjudit elever att hämta mat när det varit skoldag. Socialförvaltningen har dragit ett tungt lass, med skärpta rutiner, sjukskrivningar på grund av att man haft symptom, ändrade semesterperioder och att många äldre med befarad Covid-19 isolerats och haft särskilt avdelad personal. Kommunen har köpt in en ambulans, som dock inte har behövts användas i något ärende med anknytning till Covid-19. 

Kommunen tog tidigt beslut om besöksförbud inom äldreomsorgen. Även åtgärder för att säkra personaltillgången här har varit av vikt. Det finns nu en personalbank med personer med lämplig kompetens tillgänglig. Dels har kommunen utbildat ett 50-tal kommun­anställda i enklare vårdkunskap, dels har ett antal utomstående med vårdutbildning och/eller vårderfarenhet anmält sitt intresse av att jobba i kommunen. Det har hittills inte funnits behov att använda denna personalbank. En annan åtgärd är att Tekniska förvaltningens lokalvårdsenhet numera sköter all tvätt och städ till hemtjänsten, vilket har frigjort personal till kommunens äldreboenden. Kommunen var också tidig med att köpa in skyddsutrustning, vilket gjort att man aldrig stått utan.

Anders fyller i att den nedgång som de större företagen i kommunen gick igenom under slutet av 90-talet, har medvetandegjort att de blivit mer rustade för situationer som denna. Klippans kommun har ett differentierat närings­liv och det gör också att det inte blir så sårbart. Samtidigt finns det modiga företagare som vågar prova nytt och som satsar för framtiden, situationen till trots. 
– Det har varit och är fortfarande viktigt att kommunens organisation är snabbfotad och fram-förallt lyhörd för vilka behov som näringslivet har. Detta för att kunna göra effektiva och riktade insatser. I samarbete med Familjen Helsingborg har man erbjudit en företagsakut, dit företagare i kris kunnat ringa för att få stöd. Ett annat samarbete inom Familjen Helsingborg är Framtidscoach, där företagare får kostnadsfri coachning för att hantera den situation som råder och för att bli starkare i sitt företagande. Ska man säga något positivt om den här tiden, så är det att vi har kommit i kontakt med många företagare och fått en fördjupad dialog med varandra, säger
Anders.

Tomas och Anders är överens om att kommunen har klarat sig förhållandevis bra.
– I nuläget finns inga dödsfall kopplade till Covid-19 i kommunen, berättar Tomas och fortsätter. Totalt är det 27 konstaterat smittade av 17 600 invånare, fram till dags datum. Det finns inte heller någon smittspridning i kommunen. 
– Tittar man vidare på näringslivet, så finns det företag som i nuläget går bättre än tidigare och det finns givetvis de som har det väldigt svårt i dessa tider. Det finns i dagsläget inga konkurser i kommunen som man ser är direkt kopplade till Covid-19 och överlag kan man säga att det går okej, säger Anders, även om man kan se en nedgång inom vissa områden. 

Tomas och Anders är överens om att utifrån ett Corona-perspektiv är det besöksnäringen som lider mest. 
– Utmaningen framåt blir att normalisera läget, trots att smittspridningen ökar något i Skåne. Att öppna upp och hitta nya sätt att fungera i det som är. Kommunens förvaltningar har gjort ett bra jobb med att ta fram riktlinjer för att minska riskerna, säger Tomas. Dessa riktlinjer är det fortsatt viktigt att hålla sig till. Kommunen har till exempel sett till att det görs punktinsatser med extra städning på ytor som är mer utsatta för eventuell smitta, detta som ett led i arbetet mot smittspridning. 

Gymnasieeleverna är tillbaka på plats i skolan. En åtgärd kommunen tagit här är att köpa in mer skolskjuts, detta för att glesa sittningarna på turerna. Åtgärden gynnar även näringslivet då bussbolaget får fler körningar. 

Andra åtgärder är att höstens inskolningar på kommunens förskolor har hållits utomhus. Även delar av undervisningen i skolorna hålls utomhus, både i idrott och andra ämnen. Schema och luncher har anpassats för att minska antalet människor på samma plats samtidigt. 
– Kurser, konferenser och möten som tidigare blivit inställda kommer försiktigt igång igen, dock på ett Corona-säkrat sätt. Tanken är också att det man gör, det gör man lokalt, berättar Tomas. En del möten kommer dock fortsätta vara digitala, vilket man hela tiden blir tryggare med. Man ser även en ökning av distans-arbete, vilket också är en utmaning och som Anders säger ”detta gör att man får hitta nya vägar”.
– Det är också glädjande att se att efter-frågan på mark för verksamheter fortsätter, av både lokala företag och företag utifrån, som vill utvecklas i Klippan. Samtidigt fortsätter vi med att planlägga och exploatera ny verksamhetsmark. Vi ser en ljus, om än lite annorlunda, framtid för Klippan, säger Anders.

Tomas tillägger att det är många som gjort ett väldigt bra jobb under denna utmanande tid. Att människor på alla nivåer ställer upp är värdefullt. 
– Vi har lyckats bra i Klippan överlag och det är allas förtjänst, säger han. 

Information om Covid-19 och kommuns riktlinjer hittar du på www.klippan.se.

Jonna Leifsdotter 
Informatör, Klippans kommun