Framkomlighet för gående och andra trafikanter

Vi har alla har ett gemensamt ansvar för att hålla gator samt gång- och cykelbanor rena. Kommunen tar hand om körbanor, cykelbanor samt övrig allmän platsmark, medan du som fastighetsägare ansvarar för gångbanan utanför din fastighet. Året om!

Att hålla rent runt fastigheten handlar först och främst om säkerhet och framkomlighet, men också om att vår stad ska vara trivsam. Skräp och ogräs utanför fastigheten ska samlas ihop och tas om hand. Du som fastighetsägare ansvarar för att området runt din fastighet hålls ren så att fotgängare kan ta sig fram utan problem. Givetvis ska inte skräpet flyttas till rännstensbrunnar. Genom att hålla dem fria från skräp och löv underlättar vi för regnvattnet att rinna undan.

Gångbanan är den yta som fotgängaren behöver för att kunna ta sig förbi din fastighet, d.v.s. det kan var något annat än en trottoar.

Barmarksrenhållning
Det är fastighetsägarens ansvar att:
• Sopa och ta bort smuts och sand
• Föra bort skräp och föremål
• Ta bort ogräs
• Klippa träd och buskar

Om något händer på grund av skymd sikt, skymda trafikmärken eller skador på snöröjningsfordon, är det du som fastighets­ägare som är ansvarig. Om kommunen är ägare till gatumarken, har de rätt att ta bort grenar om de hindrar framkomligheten.

Rätt höjd på häcken ökar säkerheten

Det finns mycket som du som fastighets­ägare kan göra för att öka säkerheten för gående och trafikanter. Klippa häcken till exempel! Med fri sikt i gatukorsningar kan onödiga olyckor undvikas, tack vare att trafikanterna hinner upptäcka varandra i tid.

Tänk på att häckar och buskar ska växa innanför ditt eget tomtområde. Växer de utanför finns risken att de tvingar ut fotgängare och cyklister på gatan, vilket ökar risken för trafikolyckor.

Träd och buskar växer!
Ha också den fria höjden i åtanke när du planterar nya växter. Placera stora träd och buskar minst 2 meter innanför tomtgränsen, och mindre växter minst 60 cm innanför. Fråga gärna på en plantskola hur utvecklingen av just din art ser ut. Då är det lättare att plantera växten på ett lagom avstånd från tomtgränsen. Plantskolor har god kunskap om växter. Där kan du få tips om vilka arter som passar i trädgården klimat- och funktionsmässigt. De kan också ge bra skötselråd.

Fri sikt
Vid utfart ska sikten vara fri minst 4 meter från gatan eller gångbanan och 20 meter längs gatan. Har du hörntomt i en korsning där högerregeln gäller, får siktskymmande växter eller föremål maximalt ha en höjd av 80 cm i minst 10 meter åt vartdera hållet, från hörnet räknat. Det är oavsett om tomten ligger vid en gata, gång- eller cykelväg. Om hörntomten ligger vid en korsning där väjningsplikt eller stopplikt råder gäller andra mått. Kontakta kommunen för hjälp om du är osäker.

Se upp!
Ibland är det omöjligt att hålla växterna innanför tomtgränsen. Då måste du istället se till att gående och andra trafikanter enkelt kan passera under. Vid en gång- eller cykelväg ska den fria höjden vara minst 3,2 meter. Över körbana krävs en fri höjd på 4,6 meter. Förutom att växterna inte får skymma sikten eller hindra framkomligheten, måste du även se till att de inte skymmer skyltar, vägmärken eller gatubelysning. Tar växtligheten över kan du indirekt bli skyldig till trafikolyckor.

Vad gäller på tomtmark?

Hörntomt
För god sikt i korsningar använder man sig av den så kallade sikttriangeln. Mät upp ett avstånd på 10 meter åt vartdera hållet. Inom det här området får buskar och andra växter inte vara högre än 80 centimeter.

Utfart mot gata eller gång- och cykelbana
Mät upp ett avstånd på 2,5 meter åt vardera hållet. Inom det här området får buskar och andra träd inte vara högre än 80 centimeter.

Det här gäller alla
Om du har vegetation som sträcker sig över gata, gång- eller cykelbana ska du se till att det finns en fri höjd, oavsett årstid.

Följande regler gäller för fri höjd:
Gång- och cykelbanor – fri höjd 3,2 m.
Körbana – fri höjd 4,6 m