Sista tillfället att tycka till om översiktsplan 2030

Översiktsplanen visar kommunens vilja när det gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå målet att skapa en god livsmiljö. 

Förslaget till översiktsplan 2030 innehåller bland annat beredskap för att kunna bygga 450 bostäder, förslag till trafikåtgärder och förslag till områden för vindkraft/solenergi.

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Kommunfullmäktige ska, enligt plan- och bygglagen, ta ställning till översiktsplanens aktualitet minst en gång per mandatperiod. 

Perstorps kommuns kommunomfattande översiktsplan är från 2006. 

ÖP 2006 bedömdes inte vara aktuell varför Kommunfullmäktige beslutade att avsätta medel för ny kommunomfattande Översiktsplan. Kommunstyrelsen beslutade vidare att ge Byggnadskontoret i uppdrag att ta fram ny Översiktsplan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-08-09 att sända ett planförslag upprättat på samråd 2017-08-11 till och med 2017-10-15. Inkomna synpunkter från samrådet finns sammanfattade och kommenterade i samrådsredogörelsen. 

Planförslaget och övriga berörda dokument har nu reviderats och kompletterats inför utställningen av översiktsplanen. Enligt reglerna i Plan- och bygglagen ska översiktsplanen ställas ut i minst två månader innan förslaget slutbearbetats och antas av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-04-04 att ställa ut det 2018-03-23 reviderade förslaget till översiktsplan till och med 2018-06-07. 

Allmänheten bjuds in till ett informations- och diskussionsmöte 2018-05-14  klockan 18.30 i kommunhuset, lokal Karpen. 

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och ska ha inkommit till bn@perstorp.se eller Byggnadskontoret, Perstorps kommun, 284 85 Perstorp senast  2018-06-07.

Allt material finns att läsa på kommunens webbplats: www.perstorp.se/öp2030

Vid frågor kontakta:

Byggnadskontoret
Mattias Bjellvi, Stadsarkitekt
0435-391 79, mattias.bjellvi@perstorp.se