EU stöd till Perstorp för utveckling av demensvård

Europeiska Regionalfonden har beviljat 2,9 miljoner kronor till Perstorps kommun och pengarna är riktade till ett projekt (DIDEC, Digital Innovation for Dementia Care), där kommunens omvårdnadspersonal tillsammans med företag, forskning, anhöriga, civilsamhälle och brukare ska utveckla innovativa produkter och lösningar för värdeskapande och personcentrad demensvård. Perstorps kommun har dessutom beviljats 700 000 kronor från den Europeiska Socialfonden till ett parallellt projekt som syftar till att utbilda omvårdnadspersonal i att förstå digitala miljöer och teknikanvändning som del av omvårdnadsarbetet.