Rösa – anonym idyll i Söderåsbygden

Rösa är en idyllisk fornminnesrik by i Söderåsbygden, mellan Klippan och Ö Ljungby. Få känner till byn, ännu färre har besökt den. Vår bygd bjuder ”lokalturister” på mycket intressant.

Byns namn ”Rösa” är en böjningsform av ”rös” som kommer från betydelsen stenröse. I området finns flertalet högar och rösen. Det antas att rösen härstammar från järn­åldern, alltså tiden mellan kring 500 år f v t och kring år 1050. Första gången som Rösa nämns skrift är från 1475, då det talades om ”Gaard i Röse”. Bybildningen antas ha skett tidigare än så. Men så långt tillbaka som till förhistoriska lämningar kan inte byn knytas. I prästrelationerna från 1624 nämns Rösa (eller Rösze) som en av fem byar i socknen.

Det första kända kartmaterialet över Rösa är från 1708, då lant­mätare Anton Ciöpinger kartlade byn som då bestod av åtta gårdar som alla ägdes av Nils Hästsko på Bjersgård. Gårdarna låg samlade på rad utefter en bygata. Åkermarkan var indelad i tre områden dessutom fanns en gemensam kohage. Försörjningen för de åtta gårdarna och två gathus (torp utan mark) klarades av vad jordbruket gav.

Det intressanta är att byn bevarats väl. I regionala kulturminnesvårdsprogrammet från 1984 betonas Rösa by som av ”regionalt intresse och ur kommunal synvinkel av mycket stor kvalité”.

Beskrivningen av den intressanta byn är: ”Rösa är en mindre by, där gårdarna och husen – ursprungligen arrendegårdar och torp under Bjersgård – är samlade kring den slingrande byvägen, som kantas av stengårdsgårdar. Längorna i rött tegel eller brädfodrad träkonstruktion är av sent datum. De ligger emellertid kvar på äldre gårdsplats och bevarar därmed en äldre karaktär”.