Klippan ”upptäckte” turisterna – egna broschyren 50 år

Turism var en outvecklad näring i landsbygdskommuner, som i Söderåsbygden. Semesterlag och bilismen blev en ”ögonvändare”. Klippans första kommunala turistbroschyr kom 1960.

I Europa togs under 1930-talet frågan upp om lagfäst rätt till ledighet för den breda befolkningen. 1936 antogs en internationell konvention som rekommenderade länder att anta en semesterlag. Frankrike och Norge gjorde det samma år. 1938 blev det laglig rätt till två veckors betald semester i Sverige. Sedan 1931 hade i och för sig antagits en rekommendation om fyra dagars betalad ledighet, som en arbetsskyddsåtgärd.

Nu öppnades för bred turism i begränsad omfattning. Som den första egentliga turismen i landet räknas kurorts- och brunnsvistelserna. De började på 1700-talet och var för välbeställda.

1951 kom lagen om tre veckors semester, 1963 utökad till fyra veckor och 1977 till fem veckor. Samtidigt utvecklades bilismen i Sverige. En expansion kom i slutet på 1950-talet. Kombinationen semester och bilism gjorde att turismen började blomma, turismens betydelse uppmärksammades i kommunerna. Turistmål fanns, t ex i kommuner vid Söderåsen. Täckande broschyrer saknades. De broschyrer som fanns var näringsidkarnas, främst inom hotell och restaurang, och speglade bara egna objektet. Så var det för Nackarpsdalen, Skäralid och Klöva Hallar. En kommunal broschyr behövdes. Det insågs i Klippan 1960, då turismen kommit igång ordentligt.

Kommunalnämnden utsåg en kommitté: Folkskollärare Sven Löfdahl, direktör Eric Ottosson, personalchef Torsten Eriksson och disponent Elmer Swebe. De skulle undersöka och utreda frågan. Tanken att även presentera näringslivet ströks. Turistbroschyr behövdes, inför 1961. Upplagan blev 10 000, kostnaden 3 000 kronor. Därmed fick kommunens sin första egna turistbroschyr.