Bra företagsklimat i Klippan

Årligen genomför Sveriges kommuner och landsting en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Servicemätningen resulterar i ett ”Nöjd-Kund-Index” (NKI) för varje kommun. De områden som undersöks är; brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Klippans kommun har ökat till 70 i NKI på en hundragradig skala. Medelvärdet sammanlagt av Sveriges kommuner är 70. Sveriges företagare blir allt nöjdare med den service som kommunerna ger dem.

Den öppna jämförelsen visar att angränsande kommuner har följande NKI: Svalöv 70, Åstorp 71 och Örkelljunga 63. Klippan står sig bra gentemot angränsande kommuner alltså.