Kvidingebos donation – blev Vedby strövområde

Skogsbruket missköttes grovt i Skåne. Virkesbrist uppstod. Det motverkades av bl a O D Krook (1801 – 1873) från Kvidinge. Hans donation för markköp gav ny skog – och idag Vedby strövområde.

Skogen sågs som oändlig resurs i Sverige. Fram till 1800-talet ägnades ingen tanke åt återväxt. Men 1800-talet blev expansivt: Ökande befolkning, mycket mark bröts för nyodling, bränslebehovet ökade liksom virkesbehovet för byggnation, industrialismen krävde ökade resurser. Vid skiftesreformens genomförande skövlades skogsmark. Under 1800-talet ökade andelen öppen mark i Skåne – från kring 15 procent till 50 procent. Under andra halvan av 1800-talet började allt fler inse hotet för virkesbrist. Den negativa utveckling som var på gång började motarbetas. Ofta var det privata skogsägare som gick i spetsen i olika delar i landet.

I Kvidinge föddes Otto Daniel Krook. Som 17-åring flyttade han till Helsingborg. Där kom han att driva en handelsverksamhet. Dessutom köpte han jordbruksegendom i Gåsebäck. Tidigt intresserade han sig för skogsbruk. Även att planteringar gjordes i Helsingborg, bl a det som numera är stadspark.

1873 donerade Krook vardera 50 000 kronor till landstingen i Malmöhus och Kristianstads län, för köp av mark, som ”för åkerbruk eller gräsväxt är otjänlig, men till skogskultur tjänlig”.

Han dog samma år. Redan 1874 använde Kristianstads läns landsting del av fonden för att köpa 125 hektar mark i Vedby, där skog planterades. Det blev den första skogsplanteringen inom ”O D Krooks Minne”. Idag kallas området ”Vedby strövområde”. Det invigdes 2002. Ett område där känslan av lugn, ro och harmoni är påtaglig vid vandring i barrträdsområdet på någon av de tre stigar som finns.