Klippanborna känner sig tryggare!

Klippanborna känner sig allt tryggare. Det visar åtminstone 2011 års upplaga av den trygghetsmätning som görs i Skånes samtliga kommuner en gång varje år.
– Vi känner oss väldigt stolta över det goda resultatet i den här undersökningen, säger Anders Ekberg, stationschef vid Klippanpolisen.

900 personer

900 slumpvis utvalda kommuninvånare, fördelade på de tre kommundelarna Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby, har i enkätform fått svara på frågor rörande skadegörelse, påverkade personer, trafik och om man själv varit utsatt för brott under det senaste året. De har fått gradera känslan av trygghet mellan 0 och 6, där 0 är det mest positiva och tryggaste värdet och 6 är att man känner sig väldigt otrygg. Den slutgiltiga genomsnittssumman för Klippans kommun blev 1,64.
– 0 till 2 rankas som bra, 3 till 4 innebär att det finns problem som vi måste titta närmare på, och 5-6 innebär att vi inom polisen och kommunen aktivt måste gå in med brottsförebyggande åtgärder, säger Anders
Ekberg.

Kontinuerlig förbättring

Trygghetsmätningen har gjorts årligen sedan 2004, och då låg Klippan på 2,27. Som högst har värdet varit 2,70 (2006). Sedan 2006 har det emellertid gått stadigt åt rätt håll. Kommunen och polisen har de senaste åren hela tiden vidareutvecklat det brottsförebyggande arbetet, och det är detta som ger resultat. Henrik Ehrenberg ha anställts som brotts-
förebyggare, och det finns två olika samverkansgrupper: En med representanter från skolan, polisen och socialen, och ytterligare en ”verkstadsgrupp”, som Anders Ekberg kallar den, som arbetar ute på byn med
reella problem.
– Det handlar om att lösa de problem om är av den karaktären att man löser dem tillsammans. Ta trafiken till exempel. Där kan man genom undersökningen och genom att prata med medborgarna få en bild av var det är problem med trafiksituationen vid hämtning och lämning vid skolan till exempel, säger Henrik Ehrenberg.

Förebyggande arbete

Samverkansgrupperna har ytterligare en funktion: Att bygga broar mellan de olika myndigheterna. Henrik Ehrenberg menar att det underlättar betänkligt om de personer som ska arbeta tillsammans för att förebygga brott redan på ett tidigt stadium etablerar en kontakt.
– Vi ska inte lära känna varandra när ett problem uppstår, vi lär känna varandra redan nu istället, och försöker arbeta i ett förebyggande syfte. Det handlar helt enkelt om att hålla smörjningen i systemet igång.

Anders Ekberg håller med, och menar att även om resultatet i årets trygghetsmätning var tillfredsställande, så ska man inte slå sig till ro.
– Vi är långt ifrån i hamn med problemen, men jag skulle nog vilja säga att vi är en bra bit på väg. Jämför man till exempel med de problem som fanns här i Klippan på 90-talet med våld och rasism har vi kommit långt.

Gör polisanmälan!

För att polisen och kommunens brottsförebyggande arbete ska ge fortsatt resultat kan dock du som kommuninvånare göra en oerhört viktig insats: Om du råkar ut för ett brott, hur litet och obetydligt det än kan verka –
polisanmäl!
– Om man inte anmäler får polisen ingen vetskap om brottet och då är det svårt att arbeta förebyggande. En anmälan av till exempel en cykelstöld kan kännas oviktig, men om vi arbetar med en mängd cykelstölder kan vi kanske börja lägga ihop två och två. Har vi ingen anmälan så har vi ju ingenstans att börja, säger Anders Ekberg.

– Dessutom är det ju få brottslingar som börjar med att råna banker direkt. Det är viktigt att kunna stämma i bäcken och få fast ungdomsbrottslingar på ett tidigt stadium, fastslår Henrik Ehrenberg.