”Måsarna i Perstorp” – inget att skratta åt

Skrattmåsarna i Jeans damm i Perstorp är inget det skrattas åt. Det sker inte hellre. Där har fåglarna hamnat på dagordningen i högsta kommunala instans. Kravet är: Bort med dem från dammen!

Skrattmåsen är smidig, smäcker flygare, vackert tecknad med svart/brunt huvud mot den vita kroppen, med ett skränigt läte – som låter som skratt – samt är kolonibyggare och orsakar nedskräpning. Fågelarten är spridd från Medelhavsområdet till Norge och Island. Arten är en relativt sen invandrare i Sverige. Första säkra fyndet gjordes 1731 på Gotland. Vid 1800-talets ingång omtalas skrattmåsen som ”sällsynt häckande art”. Hundra år senare började arten expandera, som höll på fram mot 1970-talet, då Jeans damm fick en koloni. 1974 ses, enligt riksinventeringar, som toppåret. Då beräknades det finnas 270 000 par i landet, varav 29 000 i Skåne. Kraftig tillbakagång skedde. Tio år senare i Skåne fanns 18 700 par, 1990 bara 4 700 par. Minskningen fortsätter. Kvar finns några kolonier, där den i Perstorp är störst i NV Skåne och betecknas ”som viktig för artens fortlevnad i regionen”. Medan Perstorp vill få bort skrattmåsarna, satsar t ex Hörby kommun resurser på att bevara arten. Skånes ornitologiska förening har fördömt Perstorps agerande, som bl a innebär försök att skrämma bort skrattmåskolonin. Även att plantera in mink i dammen har diskuterats. Men redan i augusti varje år har kolonin flyttat.

Perstorps kommun påminns om att skrattmåsen är fredad från jakt och att regelverket även omfattar bo, ägg och ungar.

Vid Jeans damm har ett bostadsområde uppförts. Perstorp kommun har planer för större etablering än så. Därför föreslås i en motion från centerpartiet, undertecknad av Arnold Andreasson, att åtgärdsplan utarbetas för att minska skrattmåskolonin vid Jeans damm samt underhålls- och driftsplan tas fram för området.